Zásady ochrany osobních údajů

Společnost AG bydleni.cz, s.r.o., se sídlem Kladrubská 392, 34901 Stříbro, IČO 04619846, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. C32015 u Krajského soudu v Plzni (dále také „My“), jako správce osobních údajů Vás, jako uživatele webových a facebookových stránek a emailové komunikace, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva 

V případě, že budete potřebovat kteroukoli část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na e-mailové adrese :  choulikova@agbydleni.cz 

Zpracování osobních údajů dětí 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,
 • obchodní firma,
 • adresa nebo sídlo společnosti,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo nebo e-mailová adres

Pro provoz a zkvalitnění internetových stránek https://www.agbydleni.cz používá provozovatel tzv. cookies. Tyto malé soubory se ukládají do vašeho zařízení prostřednictvím prohlížeče při otevření internetové adresy a umožňují lépe přizpůsobit internetové stránky. Pokud budete nadále procházet naše webové stránky beze změny nastavení souborů cookie potvrzujete a souhlasíte s tím, že provozovatel soubory cookie používá. Více informací se dozvíte přímo na výše uvedených internetových stránkách.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na choulikova@agbydleni.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat MY. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:

1.1.1 externí účetní firmě

1.1.2. spolupracujícím realitním makléřům

1.1.3. externí advokátní kanceláři

1.1.4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery      

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.    

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasněni představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese choulikova@agbydleni.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  

Právo na přístup znamená, že si kdykoli můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jaké rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profitování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoli můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoli sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních důvodů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Zpracovatel :

AG bydleni.cz, s.r.o.

Kladrubská 392, 349 01 Stříbro

IČ : 04619846 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto souhlas Společnosti AG bydleni.cz,  s.r.o., se sídlem Kladrubská 392, 34901 Stříbro, IČO 04619846, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn. C32015 u Krajského soudu v Plzni  (dále jen „Správce“), aby zpracovávala moje osobní údaje ( jméno a příjmení, obchodní název firmy, adresu nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Tento souhlas jsem učinil bez nátlaku, svobodně a pro udělení souhlasu mám všechny potřebné informace. S výše uvedeným zpracováním tedy uděluji výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoli zpět oznámením buď na email Správce :  choulikova@agbydleni.cz   nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla společnosti : AG bydleni.cz, s.r.o., Kladrubská 392, Stříbro 34901.Dále mohu požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, jaké mé osobní údaje zpracovává, vyžádat si přístup k těmto údajům,  požádat o aktualizaci či opravu, požadovat výmaz těchto osobních údajů, ale pouze za předpokladu, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit přímo na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz .

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně