Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Společnost AG bydleni.cz, s.r.o. na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém.

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla společnost AG bydleni.cz, s.r.o., vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

Osobě, která má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona, a která podá v souladu se Zákonem oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana ve smyslu Zákona. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Ochrana však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení). Dále bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

Společnost AG bydleni.cz, s.r.o. v souladu se Zákonem přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, čímž je myšleno:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž, a to včetně ucházení se o takovou práci.

Přijímání oznámení od jiných, než výše uvedených osob je vyloučeno.

Oznámit lze ve smyslu Zákona pouze jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje Zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

VZOR oznámení o protiprávním jednání (otevřít/uložit)

GDPR (otevřít/uložit)

 

1) Vnitřní oznamovací systém

Oznámení je možné podat e-mailem na info@agbydleni.cz, nebo písemně na adresu AG bydleni.cz, s.r.o., Kladrubská 392, 349 01 Stříbro, paní Jitka Malá, jednatelka; na obálku uvést: „NEOTVÍRAT – určeno výhradně k rukám uvedeného adresáta", nebo telefonicky (ústně) na tel. +420 777 311 150, nebo osobně (ústně či písemně) po předchozí domluvě osobě příslušné pro přijímání a vyřizování oznámení. Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je paní Jitka Malá, jednatelka, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

2) Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

Oznámení je také možné podat u Ministerstva spravedlnosti České republiky: https://oznamovatel.justice.cz/…at-oznameni/

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně